เกี่ยวกับบริษัท
คณะกรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร / กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด

MGG INTER SECURITY GUARD COMPANY LIMITED

 

 

พล.ต. ดร. ณัทภัค มาสำราญ

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

นายนิพนธ์ อ่อนสี

ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

 

ดร. สังคม สายทอง

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


 

 

นางสาวชลิดา ใจหนักแน่น

รองประธานกรรมการ

 

นางสาวชลิดา ใจหนักแน่น

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 

นายธนพลพันธุ์ ม่วงม้วน

ผู้จัดการทั่วไป


 

 

นายเทียนทอง ภูวิโคตร

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

 

นายภาส อ่อนสี

ผู้จัดการเขต 1

 

นายนเรนทร์ จุ๊ยพิทักษ์

ผู้จัดการเขต 2

 

 

 

นายสมบัติ ศักดิ์เจริญกิจ

สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ

 

นายขวัญฟ้า คำจังหาร

สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ

 

 

ด.ต.ประครอง สมัดชัย

สายตรวจพิเศ

 

 

 

 

นายสยาม ประทิน

สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ

 

 

 

 

นายบุญธรรม กองเพชร

สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ