เกี่ยวกับบริษัท
ประวัติบริษัท

        

 

 

              บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท เอ็มจีจี อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของธุรกิจทุกประเภท ทุกสถานที่ทั่วประเทศ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2542  ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)    สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จึงใช้ชื่อ “บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด”

 

              บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดขึ้นเพื่อบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยมีทีมงานที่ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีระบบการบริหารงานตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน บริษัทฯ  ตระหนักดีว่า ความสำเร็จลุล่วงในการบริการ ขึ้นอยู่กับผู้นำ  ผู้บริหาร ต้องมีวิสัยทัศน์  มีความรู้  ความชำนาญ วิชาการ  การปกครอง  การจัดการที่ดี  ดังนั้น บริษัทฯ  จึงได้คัดเลือกสรรหาผู้มีประสบการณ์ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคล ทรัพยากรมนุษย์ มาควบคุมดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์

 

              ประการที่สำคัญ ทางบริษัทฯ ได้มีการประกันชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายเมื่อมีเหตุการณ์โจรกรรมลักทรัพย์ในวงเงินที่สูง 

 

              ทางบริษัทฯ มีปณิธานในการให้บริการรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้เกิดแก่ธุรกิจของท่าน ซึ่งทางบริษัทฯ มีความตั้งใจ เชื่อมั่นที่จะให้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัยให้กับท่านได้อย่างดี  และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล   

           

              บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของธุรกิจทุกประเภท ทุกสถานที่ทั่วประเทศ และมุ่งหวังให้พี่น้องชาวไทย ทั้งชายและหญิง มีอาชีพ การดำรงชีวิต เพื่อลดปัญหาการว่างงานของภาครัฐ เอกชน และเป็นอาชีพที่ดี ของสังคมไทย

 

            ดังนั้น จึงถือได้ว่างานอาชีพรักษาความปลอดภัยถือเป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งของคนไทย ที่มีรายได้สูงพอสมควรในการประกอบอาชีพ ที่สำคัญสามารถดูแลป้องกันเหตุร้าย การโจรกรรม ลักทรัพย์ อาชญากรรม อุบัติภัย อัคคีภัย ไม่ให้เกิดความเสียหาย

 

             บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในวงการรักษาความปลอดภัย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้ ความชำนาญงาน พร้อมคณะที่ปรึกษา ทั้งเจ้าหน้าทีทหาร ตำรวจ นักวิชาการ มาให้คำแนะนำ วางแผนและจัดระบบ จึงทำให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตามาตรฐานสากล

 

             ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในอันที่จะเสริมสร้าง พนักงาน บริษัท MGG ให้มีประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยหลักการ บริษัท MGG จะให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้างทุกท่านภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือ

 

  • บริการด้วยคุณภาพให้คุ้มราคา โดยมีหลักประกันทรัพย์สินด้วยวงเงินสูงเหมาะสม
  • ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการดูแลและเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความรู้ความ  เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของอาชีพ
  • เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ให้ความอบอุ่นใจ ด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ      
  • เสริมสร้างมาตรฐานของงานรักษาความปลอดภัย และบริการของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ
  • ร่วมมือกับภาครัฐทางราชการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติภัย
  • ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีด้านบริการและรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล