กิจกรรมของบริษัท
การฝึกอบรมประจำปี 2558

          บริษัทฯ ได้จัดให้มี การฝึกอบรมประจำปี 2558 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การฝึกอบรมพนักงาน โดย อาจารย์ ดร.สังคม สายทอง ครูใหญ่ โรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทอง จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้เมตตามาให้การอบรม เพื่อ "พัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน" และให้ทุกคนได้รู้จักนำเอา "จิตวิทยาในการทำงาน" ไปปรับใช้กับงานให้บริการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ ยังจัดให้มีการฝีกอบรมวิชาการต่อสู้ และป้องกันตัว จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ความรู้ และสาธิตวิธีต่อสู้ และป้องกันตัวอย่างถูกวิธี ทำให้การฝึกอบรมประจำปีนี้ มีความเข้มข้น และได้สาระความรู้อย่างเต็มเปี่ยม

 

           ก่อนปิดการอบรมประจำปี ได้มีพิธีมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ "พนักงานดีเด่นประจำปี 2558" และ ได้รับมอบ วุฒิบัตร จาก อาจารย์ ดร. สังคม สายทอง อีกด้วย พนักงานทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้แล้วความเข้าใจภายในงาน ยังได้รับการการประกาศเกียรติคุณ และรับมอบวุฒิบัตรที่ให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของทั้งตนเอง และครอบครัวอีกโสดหนึ่งด้วย