กิจกรรมของบริษัท
อบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1

        ศูนย์ฝีกอบรมรักษาความปลอดภัยชั้นสูง (Advance Security Training Center (ADSEC) ของท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ได้จัดให้มีการอบรมครูฝึก ADSEC รุ่นที่ 1 ขึ้น เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตครูฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยที่ได้คุณภาพ และได้มาตรฐานในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแบบเดียวกัน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความพร้อมทางด้านบุคลากรครูฝึกอบรม และเพื่อดำเนินการตามนโยบายหลักของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมฝึกอบรม ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นมา  

 

        ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ท่านนิพนธ์ อ่อนสี ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมพร้อม ๆ กับทีมผู้บริหารของบริษัทต่าง ๆ กว่า 10 บริษัท และเป็นครูฝึก ADSEC รุ่นแรกของโครงการ นอกจากนั้น เพื่อผ่านการฝึกอบรมเป็นครูฝึกเรียบร้อยแล้ว ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ในแวดวงรักษาความปลอดภัย ได้มามอบวุฒิบัตร เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นสูง" (ADVANCED FIRE FIGHTING TRAINING COURSE) ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ชั้นสูง ADSEC อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี