กิจกรรมของบริษัท
การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิง

              การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดับเพลิง ได้จัดให้มีขึ้น ณ ศูนย์ดับเพลิงกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้เงหมด 5 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2559 ในการฝึกอบรม จป. ดับเพลิง ครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากหลายบริษัท เข้าร่วมการฝึกอบรมกันอย่างคับคั่ง หลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมฯ แล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้เป็นเกียรติแก่ทุกท่าน เพื่อแสดงว่า ท่านผู้บริหารเหล่านั้นได้ผ่าน การฝึกอบรม จป. ผู้บริหารดังเพลิง ในครั้งนี้โดยทั่วกัน และพร้อมที่จะนำเอาความรู้เรื่องารดับเพลิงกู้ภัย พร้อมประสบการณ์ตรงไปใช้งานได้จริง ตลอดจนนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านต่อไป