กิจกรรมของบริษัท
การฝึกอบรมประจำปี 2559

         บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้จัดให้มี การฝึกอบรมประจำปี 2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีการกำหนดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย" พร้อมทั้งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอก ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สังคม สายทอง และ นายสิทธิโชค สุขสภา ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของการฝึกอบรม ที่มาให้ความรู้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างเต็มอิ่มกว่า 9 ชั่วโมง เนื้อหาสาระของหลักสูตรนั้น ได้เน้นในเรื่องของการพัฒนาคนสู่งาน โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาบริการ มนุษย์สัมพันธ์ การปฐมพยาบาล และเทคนิคการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น