กิจกรรมของบริษัท
การฝึกอบรมประจำปี 2560

             บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้จัดให้มี "การฝึกอบรมประจำปี 2560" ซึ่งเป็นการอบรมครั้งใหญ่ในรอบปี ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ในหลักสูตร "การพัฒนา และการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย" ซึ่งกำหนดมีขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ได้แก่ท่าน ดร. สังคม สายทอง และวิทยากรภายใน ได้แก่ท่าน พันเอก (พิเศษ) ศรายุธ กงเหิน นอกจากนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ประกันสังคมอีก 2 ท่าน ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่พนักงาน ในเรื่อง "โครงการส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง" โดยเน้นสิทธิประโยชน์ และเงินบำเหน็จ บำนาญ สำหรับลูกจ้างในวัยทำงาน และหลังเกษียณแล้ว

 

               นอกจากนั้น ยังมีท่าน กานต์ สุมาลี เลขาธิการ สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมเอ็มจีจีฯ พร้อมให้ความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย

 

             ถือได้ว่า พนักงานทุกคน ได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รู้จักการใช้จิตวิทยาบริการ "ทีมสุข งานสำเร็จ" และเพิ่มพูนความรู้ด้านสิทธิประโยชน์จากกองทุนทดแทน ได้อย่างเต็มเปี่ยมภายในวันเดียวกัน