กิจกรรมของบริษัท
การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี รุ่นที่ 1

             สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี ตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โครงการ มาย์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดย นายนิพนธ์ อ่อนสี ผู้อำนวยการสถานฝึกอบรม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 และจบหลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 

       ในพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนีั ทางสถานฝึกอบรมฯ ได้เรียนเชิญ ท่านที่ปรึกษาของบริษัทฯ พลโท ชำนาญ มาสำราญ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ นอกจากนั้น ยังมี ท่านวัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ท่านประสิทธิ์ ลมสูงเนิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม ADSEC คลองสาม ท่านพันเอกพิเศษ ศรายุทธ กงเหิน และท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน มาร่วมพิธีเปิด และแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

              สำหรับทีมครูฝึก และวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 1 เป็นทีมครูฝึก และ วิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เป็นมืออาชีพ รับรองโดยสำนักงานแห่งชาติ โดยฝึกอบรม และให้ความรู้ตามหลักวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558 อย่างครบถ้วน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้