กิจกรรมของบริษัท
การฝึกอบรมประจำปี 2562

      บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ของบริษัทฯ ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความรับผิดชอบ และเพิ่มทักษะในการทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย ให้กับพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

     ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ยึกหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558 โดยตรง และได้เชิญวิทยากรจากภายนอก รวม 3 ท่านเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ตลอดจนการเน้นย้ำในเรื่องของ วิชาการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน, พรบ. ธุรกิจ รปภ., การจัดการจราจร, เสริมทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสารให้ทันยุคสมัย, ให้รู้รักสามัคคี, มีระเบียบวินัย, มีใจให้บริการ เป็นต้น ภายใต้คำปฏิญาณตนที่วา "อาชีพ รปภ. มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความภาคภูมิใจ เป็นของตนเอง"