การให้บริการรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย (Qualification Of Security Guard)

                 

         

            มีข้อกำหนดในการรับสมัครการสรรหาและคัดเลือกก่อนรับสมัคร ถือเป็นหัวใจของบริษัท  MGG โดยเฉพาะ การรับสมัครพนักงานเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ถือเป็นองค์กรที่สำคัญมากจะต้องสรรหา ฝึกอบรมอย่างมีขั้นตอนและถูกต้องตามหลักสากลแล้ว ต้องมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีบุคลิกภาพของบุคคลให้เหมาะสมกับงานด้วย อีกทั้งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่รักในอาชีพมีความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง อดทน อดกลั้นต่อหน้าที่ เพื่อการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ จึงคัดเลือกคนให้เข้ากับงานนั้น ๆ ให้มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่ท่านต้องการ      

                                                     

 • พนักงานชายอายุระหว่าง 18 – 55 ปี ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
 • พนักงานหญิงอายุระหว่าง 18 – 40 ปี ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
 • เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า และเคยปฏิบัติหน้าที่งานด้าน รปภ.มาก่อน
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
 • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือรับราชการตำรวจ
 • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
 • ต้องเป็นบุคคลที่มีที่อยู่เป็นหลังแหล่งแน่นอน สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้
 • ไม่เป็นบุคคลต้องโทษ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เล่นการพนัน และเสพยาเสพติดทุกชนิด