การให้บริการรักษาความปลอดภัย
กำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย (Operation Shifts of Security Guard Services)

 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ. แบ่งเป็น 2 ผลัด (Two Shifts)


6.1   ผลัดกลางวัน  เวลา 07.00 – 19.00 น. (12ชม.- Day Shift)


6.2  ผลัดกลางคืน  เวลา  19.00 – 07.00 น. (12 ช.ม. - Night Shift)


หมายเหตุ: ชั่วโมงการทำงานของพนักงาน รปภ. จำนวน 12 ชม. อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง